Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Kobierzyckiego Zespółu Żłobków

Kobierzycki Zespół Żłobków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kobierzyckiego Zespółu Żłobków.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Malwina Adamska-Juszczyk.
 • E-mail: dyrektor@kobierzyckizz.pl
 • Telefon: 71 715 19 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Kobierzyce
 • Adres: Al. Pałacowa 1
  55-040 Kobierzyce
 • E-mail: info@ugk.pl
 • Telefon: 71 36 98 130

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kobierzycki Zespół Żłobków składa się z dwóch żłobków zlokalizowanych w osobnych budynkach: Żłobka Gminnego w Kobierzycach i Żłobka Gminnego w Wysokiej.

Żłobek Gminny w Kobierzycach:

 1. Wejście do budynku żłobka dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada schodów oraz progów. Drzwi wejściowe prowadzą do holu, a kolejne drzwi prowadzą do korytarzy, szatni i sal oraz pomieszczeń biurowych.
 2. Budynek jest parterowy – jednopoziomowy, nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
 3. Aby wejść do budynku należy wybrać odpowiedni przycisk na domofonie i poczekać na zgłoszenie.
 4. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 7. Przy budynku znajduje się parking, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Żłobek Gminny w Wysokiej:

 1. Wejście do budynku żłobka dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada schodów oraz progów. Drzwi wejściowe prowadzą do holu, a kolejne drzwi prowadzą do korytarzy, szatni i sal oraz pomieszczeń biurowych.
 2. Budynek jest parterowy – jednopoziomowy, nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
 3. Aby wejść do budynku należy wybrać odpowiedni przycisk na domofonie i poczekać na zgłoszenie.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części przedszkola, która jest w tym samym budynku oddzielona drzwiami z szerokim przejściem.
 5. Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 7. Przy budynku znajduje się parking, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Skip to content